Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ- 03829)

Έξυπνος επινώτιος ψεκαστήρας

με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ

e-banner_ETPA-ERDF

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ- 03829)

O Smart-Sprayer είναι ένας βελτιστοποιημένος επινώτιος ψεκαστήρας που ενσωματώνει μια σειρά έξυπνων & βιώσιμων τεχνολογιών ΙοΤ. Είναι ένα σύγχρονο ψεκαστικό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο για τους χρήστες του.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Smart-Sprayer αποτελείται από 3 κύρια μέρη:

Τον έξυπνο επινώτιο
ψεκαστήρα Smart-Sprayer

Την εφαρμογή
Αndroid Smart-Sprayer

Την διαδικτυακή
εφαρμογή

Eφαρμογή Smart-Sprayer

Eφαρμογή
Smart-Sprayer

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης παρακολουθεί σε
πραγματικό χρόνο την πορεία εκτέλεσης του ψεκασμού,
έχοντας πρόσβαση σε στοιχεία της εφαρμογής όπως:

 • Τη ροή του ψεκαστικού υγρού
 • Την πίεση του ψεκασμού
 • Την ακριβή τοποθεσία του ψεκασμού
 • Την ποσότητα ψεκαστικού υγρού που εφαρμόστηκε
 • Την προβολή δεδομένων όπως: Το σκοπό του ψεκασμού, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, τον τύπο του ακροφυσίου και άλλα
 • Την αναδρομή σε ιστορικά δεδομένα ψεκασμών

To σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει:

 • Σχεδιασμό νέων εργασιών ψεκασμού
 • Υπολογισμό δοσολογίας για τη δημιουργία ψεκαστικού υγρού

Τέλος ο χρήστης ενημερώνεται για την καταλληλότητα
του καιρού για ψεκασμό μέσω της εφαρμογής EffiSpray©.

Διαδικτυακή εφαρμογή

Στη διαδικτυακή εφαρμογή αποθηκεύονται τα δεδομένα
του ψεκασμού. Εκεί με χρήση tablet, κινητού ή
υπολογιστή, ο χρήστης αποκτά δυνατότητες όπως:

 • Nα προγραμματίζει εργασίες ψεκασμού. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα τον χρήστη για την ιδανική χρονική στιγμή του ψεκασμού με πρόβλεψη 5 ημερών
 • Nα εισάγει δεδομένα όπως: Το σκοπό ψεκασμού, την περιοχή ψεκασμού και το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί
 • Nα συγκεντρώνει και να προβάλλει τα δεδομένα του ψεκασμού
 • Nα ανατρέχει σε ιστορικά δεδομένα και στους χάρτες του ψεκασμού

Eφαρμογή Smart-Sprayer

Eφαρμογή
Smart-Sprayer

Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία εκτέλεσης του ψεκασμού, έχοντας πρόσβαση σε στοιχεία της εφαρμογής όπως:

 • Τη ροή του ψεκαστικού υγρού
 • Την πίεση του ψεκασμού
 • Την ακριβή τοποθεσία του ψεκασμού
 • Την ποσότητα ψεκαστικού υγρού που εφαρμόστηκε
 • Την προβολή δεδομένων όπως: Το σκοπό του ψεκασμού, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, τον τύπο του ακροφυσίου και άλλα
 • Την αναδρομή σε ιστορικά δεδομένα ψεκασμών

To σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει:

 • Σχεδιασμό νέων εργασιών ψεκασμού
 • Υπολογισμό δοσολογίας για τη δημιουργία ψεκαστικού υγρού

Τέλος ο χρήστης ενημερώνεται για την καταλληλότητα του καιρού για ψεκασμό μέσω της εφαρμογής EffiSpray©.

Διαδικτυακή εφαρμογή

Στη διαδικτυακή εφαρμογή αποθηκεύονται τα δεδομένα του ψεκασμού. Εκεί με χρήση tablet, κινητού ή υπολογιστή, ο χρήστης αποκτά δυνατότητες όπως:

 • Nα προγραμματίζει εργασίες ψεκασμού. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα τον χρήστη για την ιδανική χρονική στιγμή του ψεκασμού με πρόβλεψη 5 ημερών
 • Nα εισάγει δεδομένα όπως: Το σκοπό ψεκασμού, την περιοχή ψεκασμού και το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί
 • Nα συγκεντρώνει και να προβάλλει τα δεδομένα του ψεκασμού
 • Nα ανατρέχει σε ιστορικά δεδομένα και στους χάρτες του ψεκασμού

Οικονομικά οφέλη
της λύσης Smart-Sprayer

H χρήση του ψεκαστήρα Smart-Sprayer
επιφέρει οφέλη και σε άλλους τομείς όπως:

Οικονομία:

 • Η κάλυψη της φυτικής επιφάνειας εξασφαλίζει την επιτυχία του ψεκασμού, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και την ποσότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με άμεσο όφελος για τον παραγωγό
 • Καθώς αυξάνεται η ποσότητα και η ποιότητα της παραγωγής, το οικονομικό όφελος του παραγωγού αυξάνεται έμμεσα

Περιβάλλον:

 • H εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού είναι πολύ σημαντική για τη μείωση των πιθανών επιπτώσεων του ψεκασμού στο περιβάλλον. Οι ακατάλληλη πίεση του ψεκαστικού υγρού οδηγεί σε ανομοιόμορφη κατανομή του και σε μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους
 • Η εφαρμογή με τη κατάλληλη πίεση και υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες εξασφαλίζει τη μείωση της μετακίνησης σε γειτονικές καλλιέργειες και αυξάνει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού
 • Καθώς γίνεται παρακολούθηση των παραμέτρων του ψεκασμού σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης επεμβαίνει άμεσα και προλαμβάνει τυχόν αποκλίσεις από τον επιθυμητό ψεκασμό
 • Με τη χρήση της εφαρμογής EffiSpray©* για την καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών για ψεκασμό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για περιβαλλοντική ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, λόγω ψεκασμών σε ακατάλληλες συνθήκες

* Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η εταιρεία AGENSO

Κοινωνία:

 • Ψεκάζοντας τη σωστή στιγμή, τη σωστή ποσότητα με τη σωστή πίεση, ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα από πιθανή διασπορά του ψεκαστικού νέφους, σε γειτνιάζοντα σπίτια ή εγκαταστάσεις
 • Τo σύστημα Smart-Sprayer συμβάλλει στη μείωση των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα

H χρήση του ψεκαστήρα Smart-Sprayer
επιφέρει οφέλη και σε άλλους τομείς όπως:

Οικονομία:

 • Η κάλυψη της φυτικής επιφάνειας εξασφαλίζει την επιτυχία του ψεκασμού, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και την ποσότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με άμεσο όφελος για τον παραγωγό
 • Καθώς αυξάνεται η ποσότητα και η ποιότητα της παραγωγής, το οικονομικό όφελος του παραγωγού αυξάνεται έμμεσα

Περιβάλλον:

 • H εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού είναι πολύ σημαντική για τη μείωση των πιθανών επιπτώσεων του ψεκασμού στο περιβάλλον. Οι ακατάλληλη πίεση του ψεκαστικού υγρού οδηγεί σε ανομοιόμορφη κατανομή του και σε μετατόπιση του ψεκαστικού νέφους
 • Η εφαρμογή με τη κατάλληλη πίεση και υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες εξασφαλίζει τη μείωση της μετακίνησης σε γειτονικές καλλιέργειες και αυξάνει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού
 • Καθώς γίνεται παρακολούθηση των παραμέτρων του ψεκασμού σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης επεμβαίνει άμεσα και προλαμβάνει τυχόν αποκλίσεις από τον επιθυμητό ψεκασμό
 • Με τη χρήση της εφαρμογής EffiSpray©* για την καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών για ψεκασμό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για περιβαλλοντική ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, λόγω ψεκασμών σε ακατάλληλες συνθήκες

* Εφαρμογή που έχει αναπτύξει η εταιρεία AGENSO

Κοινωνία:

 • Ψεκάζοντας τη σωστή στιγμή, τη σωστή ποσότητα με τη σωστή πίεση, ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα από πιθανή διασπορά του ψεκαστικού νέφους, σε γειτνιάζοντα σπίτια ή εγκαταστάσεις
 • Τo σύστημα Smart-Sprayer συμβάλλει στη μείωση των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο ψεκαστήρας Smart-Sprayer είναι ένα προϊόν κοινής έρευνας
των εταιρειών PRAPOPOULOS & AGENSO.

Ο ψεκαστήρας Smart-Sprayer είναι ένα προϊόν κοινής έρευνας των εταιρειών PRAPOPOULOS & AGENSO.

Αριστοτέλους 123, 263 35 Πάτρα
T. +30 2610 641642

Αριστοτέλους 123,
263 35 Πάτρα
T. +30 2610 641642

Μάρκου Μπότσαρη 47, 117 42, Αθήνα
T. +30 210 9234473

Μάρκου Μπότσαρη 47,
117 42, Αθήνα
T. +30 210 9234473